ค้นหา >

 

ค้นหา

 
ค้นหาอำเภอ >>  จังหวัด:    อำเภอ:  

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
เรื่อง  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวด่านสิงขร
ประกาศอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด่านสิงขร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด่านสิงขร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ     ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่อำเภอเมืองประจวบ  คีรีขันธ์ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ตั้งแต่  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ  ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ห้องประชุม  ชั้น ๒  และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในราคาชุดละ   ๒,๐๐๐ บาท ได้ที่  ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๒  (งานการเงินและบัญชี)  ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่  เว็บไซต์   www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๖๑-๑๑๕๓ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔(นายธวัชชัย ธรรมรักษ์)
ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๔
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด่านสิงขร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
......................................................
  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "อำเภอ" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด่านสิงขร  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  บ้านด่านสิงขร  ม.๖ ต.คลองวาฬ   อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์   โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคา
                 ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
                 ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง
                 ๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
                 ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                 ๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
                 ๑.๖ แบบหนังสือค้ำประกัน
                         (๑) หลักประกันซอง
                         (๒) หลักประกันสัญญา
                         (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
                         (๔) หลักประกันผลงาน
                 ๑.๗ สูตรการปรับราคา
                 ๑.๘ บทนิยาม
                         (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                         (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                 ๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
                         (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
                         (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                 ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                 ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                 ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
                 ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๒.๕  เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของอำเภอ
                ๒.๖  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา

-๒-

โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

๓. หลักฐานการเสนอราคา
               ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
               ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                         (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
                                 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                 (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                         (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                         (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
                         (๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษี
                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)
                 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                         (๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
                         (๒) หลักประกันซองตามข้อ ๕
                         (๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการกำหนด ผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่านั้น)
                         (๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
                         (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)

๔. การเสนอราคา
                 ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
                 ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
                 ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
                 ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากอำเภอให้เริ่มทำงาน

-๓-

                 ๔.๕ ก่อนยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                 ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด่านสิงขร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๔" ยื่นต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ห้องประชุม ชั้น ๒
                      เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับซองเอกสารประกวดราคาจ้าง โดยเด็ดขาด
                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
                      ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้คณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อ  ขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนวัน เวลาและสถานที่  เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ-๔-

                 ๔.๗ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
                      (๑) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นดังนี้
                                ๑. ก่อสร้างถนน คสล ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 234 เมตร ๑,๕๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                                ๒. ก่อสร้างถนน คสล ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร ๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
                                ๓. ก่อสร้างร้านค้าชั้นเดียว ๑,๕๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท
                                ๔. งานหลังคา ๑,๙๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท
                                ๕. งานก่อสร้างเวที ขนาด 10x20 เมตร ๗๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท
                      (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
                      (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
                      (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ
                      (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ LOGIN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ
(๗) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องลงลายมือชื่อใบแบบ บก 008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอ
ราคา
    (๘) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ
                      (๙) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
                      (๑๐) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วม ประกวดราคา ฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคา ฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
                     (๑๑) ผู้เสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.   
 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ให้ทราบต่อไป

๕. หลักประกันซอง
                 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
                 ๕.๑ เงินสด  
                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
                 ๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)


-๕-

                 ๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
                 หลักประกันซองตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
                 การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรมจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคา  ต่อรายการ
                 ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
                 ๖.๓ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
                         (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการ ประกวดราคาหรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
                 ๖.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และ อาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดมิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น
                      ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรมจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น


-๖-

                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็น    ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ กรมมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

๗. การทำสัญญาจ้าง
                 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง)จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๕ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ๕ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
                 ๗.๑ เงินสด
                 ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่อำเภอ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทำการ
                 ๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
                 ๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
                 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                       กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๓งวด ดังนี้
                       งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
๑. งานถนน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๔ เมตร
๒. งานถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร
๓. งานก่อสร้างร้านค้าชั้นเดียว
  - งานฐานราก
  - งานคอดิน
  - เสา
๔. งานหลังคา 
  - งานเสาเข็ม
  - งานฐานราก
  - งานคอดิน
๕. งานก่อสร้างเวที
  - งานเสาเข็ม
  - งานฐานราก
  - งานคอดิน ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
-๗-

  งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
๑. งานถนน
  - งานรางระบายน้ำ
  - งานทางเท้า
  ๒. งานถนน
  - งานรางระบายน้ำ
  - งานทางเท้า
  ๓. งานก่อสร้างร้านค้าชั้นเดียว
  - งานโครงหลังคา
  - งานมุงกระเบื้องหลังคา
  ๔. งานหลังคา
  - งานเสา
  - งานคานหลังคา
   - งานโครงหลังคาเหล็ก
  ๕. งานก่อสร้างเวที
    - งานโครงเหล็กหลังคา
    - งานเสาโครงเหล็ก
  - งานพื้นเวที ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
 งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
                 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
                 ๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
                 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบโครงการดังกล่าวให้โอนเปลี่ยน  แปลงกิจกรรมได้ตามเสนอและอำเภอได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปีพ.ศ. ๒๕๕๔  แล้วเท่านั้น  
                 ราคากลางของงานประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด่านสิงขร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 (เจ็ดล้านบาทถ้วน)


-๘-

                 ๑๑.๒ เมื่ออำเภอได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
                         (๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
                         (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
                         (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
                 ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่ออำเภอ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น อำเภอจะริบหลัก  ประกันซองจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที   และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย อื่น  
 (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                 ๑๑.๔ ผู้เสนอราคาซึ่งอำเภอได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ อำเภอจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                 ๑๑.๕ อำเภอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  และเรียกร้องชดใช้ความเสียหายในการประมูลจากทางราชการ
มิได้กรณีที่สำนักงบประมาณไม่เห็นชอบโครงการ 

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
                 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
                 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่อำเภอได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗
-๙-

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
                 เมื่ออำเภอได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว
ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ผู้มีคุณวุฒิระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบัน
การศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑ ของแต่ละสาขาช่าง จำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
                 ช่างก่อสร้าง

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
                 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด


อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ปรับปรุงข่าวล่าสุด 06/05/2011
โดย นางวิภา อบเชย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
เรื่อง  โครงการก่อสร้างหอประชุมอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
ร่างขอบเขตงาน
(Terms  Of Reference : TOR)
โครงการก่อสร้างหอประชุมอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)
1. ความเป็นมา
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2552 เป็นค่าก่อสร้างหอประชุมอำเภอเมืองประจวบฯ แยกเป็นตัวอาคาร เป็นเงิน               5,834,500 บาท ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เป็นเงิน 243,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,077,500 บาท   (หกล้านเจ็ด-หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

2. วัตถุประสงค์
จัดจ้างโครงการก่อสร้างหอประชุมอำเภอเมืองประจวบฯ พร้อมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประกอบอาคาร ตามแบบ 100/27 ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  2549 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศการจัดจ้างด้วยวิธีวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5  เป็นผู้มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  2,900,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  ในสัญญาเดียว  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ  โดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญาพร้อมสำเนาคู่สัญญาซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง

/ 4. รูปแบบรายการ..........

-2-
4. รูปแบบรายการ
โครงการก่อสร้างหอประชุมอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  โดยขอดูรายละเอียดแบบรูปรายการตามแบบ 100/27 ของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ที่ที่ทำการปกครองอำเมืองประจวบคีรีขันธ์ (งานการเงินและบัญชี) จังหวัดประจวบฯ โทร. 032-611153 ในวัน และเวลาราชการ

5. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน
ดำเนินการก่อสร้างเสร็จตามรูปรายการ ภายใน  180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานภายในระยะเวลา  ดังนี้
งวดที่ 1 เบิกเงิน 15% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ ดังนี้
- งานปักผัง  ปรับพื้นที่
- งานเทฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จ
งวดที่ 2   เบิกเงิน 15% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ ดังนี้
- งานหล่อเสา  แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างคานชั้นลอย สำเร็จ
งวดที่ 3 เบิกเงิน 20% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ ดังนี้
- งานก่อสร้างคานรับหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างโครงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคา แล้วเสร็จ
งวดที่ 4 เบิกเงิน 15% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ได้ดังนี้
- กานก่ออิฐ แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูน แล้วเสร็จ
- งานเทพื้น แล้วเสร็จ
งวดที่ 5 เบิกเงิน 15% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานได้ ดังนี้
- ก่อสร้างงานสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้อง พื้น และผนัง แล้วเสร็จ
งวดที่ 6  เบิกเงินได้ 15 % ของราคาจ้างเมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานได้ ดังนี้
- งานไฟฟ้า  แล้วเสร็จ
- งานจัดสวน  แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ แล้วเสร็จ
ตามรูปแบบ รายละเอียดในสัญญารวมทั้งการทดสอบระบบไฟฟ้า ใช้งานได้ดีมีความปลอดภัย และทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดแล้วเสร็จ

-3-

7. วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมาณประจำปี 2552 จากกรมการปกครอง แยกเป็นตัวอาคาร เป็นเงิน               5,834,500 บาท ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เป็นเงิน 243,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,077,500 บาท   (หกล้านเจ็ด-หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองประจวบฯ จะทำสัญญาจ้างต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น กรณีไม่ได้รับงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอเมืองประจวบฯ อาจพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ โดยผู้เสนอราคาจะเรียกค่าเสียหายใด ๆ มิได้

หมายเหตุ
ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่านพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  ถนนก้องเกียรติ   อำเภอเมืองประจวบฯ  จ.ประจวบฯ โทร. 032-611153 และโทรสาร 032-611153 หรือทางเว็บไซด์กรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ www.prachuapkhirikhan.go.th  ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ www.amphoe.com  หรืออีเมลแอดเดรสไปที่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์                                     (งานการเงินและบัญชี) muangprachuap@windowlive.com     


ลงชื่อ
(นายธวัชชัย   ธรรมรักษ์)
         นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่ 1 / 2552
เรื่อง  การจ้างเหมาก่อสร้างหอประชุมอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  พร้อมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง           
         ประกอบอาคาร
ตามประกาศอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์     ลงวันที่ 7 มกราคม 2552 
...................................................................................

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จ.ประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “อำเภอ” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอประชุมอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารตามแบบ 100/27 ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริเวณที่ทำการปกครองอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
     1.1 แบบรูปรายการละเอียด
     1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
     1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
     1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
     1.5 แบบสัญญาจ้าง
    1.6 แบบหนังสือค้ำประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(4) หลักประกันผลงาน
     1.7 สูตรการปรับราคา
     1.8 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
     1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
     2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์-2-
     2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
     2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 
     2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
     2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของจังหวัด
     2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,900,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยแยกออกเป็น  2 ส่วน คือ
   3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
         1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     (2)    สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สำเนาใบทะเบียนมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง
     (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น
       3.2  ส่วนที่ 2    อย่างน้อยต้องมีเอกสารต่อไปนี้
                (1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอ
ราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
           (2)  หลักประกันซอง
                                                    (3) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
-3-
                                                    (4) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง
                                                    (5) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้างงาน
           (6) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
           (7) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น

4. การเสนอราคา
    4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
   4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
   4.3 ผู้เสนอราคาต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้ายโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
   4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน
180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
   4.5  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง
ยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   4.6 ผู้เสนอราคา   จะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงคณะกรรมการประกวดราคาจ้าง โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่......./2552” พร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2  ยื่นต่อคณะกรรมการปกระกวดราคา ในวันที่  .................... 2552     ระหว่างเวลา  10.00 น.   ถึง   12.00 น.              ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (งานการเงินและบัญชี  ชั้น 2)
         เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
         คณะกรรมการประกวดราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และอำเภอจะพิจารณาลงโทษ
-4-
ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหน้าหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย อุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบประหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นและเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกำหนด วัน เวลา และ สถานที่เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ    เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
       (1) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
      (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
6,077,500  บาท  (หกล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                    (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้แล้ว
      (4)  ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องไม่สูงเกิน
กว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
     (5) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
     (6) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่ต่ำกว่า 60 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้


-5-      
(7) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค
จำนวน 303,875.-บาท (เงินสามแสนสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
      5.1 เงินสด
      5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่อำเภอ ชื่อบัญชี ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองประจวบฯ
โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการของทางราชการ
                                 5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน 
      5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน
     5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
                                       หลักประกันซองตามข้อนี้ อำเภอจะคืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
           การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
           การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาจะดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้
           1) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
           2) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ
           3) ผู้เสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กำหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล
           4) ผู้มีสิทธิเสนอราคา ไม่ลงลายมือชื่อ ในแบบ บก 008 แบบยืนยันคาสุดท้ายในการเสนอราคา
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
      6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอจะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม 
      6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่
ถูกต้อง ตามข้อ 4 คณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้าง
-6-
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ    ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเท่านั้น
     6.3 อำเภอ สงวนสิทธิ  ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ของอำเภอ
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการทำสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ อำเภอ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ  ฐานะ หรือข้อเท็จจริง อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ อำเภอมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
6.5 อำเภอ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือ ขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของอำเภอเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้ง อำเภอจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น
          ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด  เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรืออำเภอจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้
เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์
หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ อำเภอมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น     
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ก
ทรอนิกส์ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก    เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อำเภอมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว อำเภอจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน-7-
7. การทำสัญญาจ้าง
                                   ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้าง กับ  อำเภอ ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้อำเภอยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่อำเภอ ชื่อบัญชี  “ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองประจวบ
คีรีขันธ์” โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน
7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน
7.5 พันธบัตรรัฐบาล
 หลักประกันนี้  อำเภอจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  ภายใน 15  วัน นับถัดจากวันที่
คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
8.1 (สำหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย) อำเภอจะต้องจ่ายค่าจ้างเป็น 6 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เบิกเงิน 15% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ ดังนี้
- งานปักผัง  ปรับพื้นที่
- งานเทฐานราก เสาตอม่อ แล้วเสร็จ
งวดที่ 2   เบิกเงิน 15% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ ดังนี้
- งานหล่อเสา  แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างคานชั้นลอย สำเร็จ
งวดที่ 3 เบิกเงิน 20% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ ดังนี้
- งานก่อสร้างคานรับหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างโครงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานมุงกระเบื้องหลังคา แล้วเสร็จ
งวดที่ 4 เบิกเงิน 15% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ได้ดังนี้
- กานก่ออิฐ แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูน แล้วเสร็จ
- งานเทพื้น แล้วเสร็จ
งวดที่ 5 เบิกเงิน 15% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานได้ ดังนี้
- ก่อสร้างงานสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ
-8-
- งานปูกระเบื้อง พื้น และผนัง แล้วเสร็จ
งวดที่ 6  เบิกเงินได้ 15 % ของราคาจ้างเมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานได้ ดังนี้
- งานไฟฟ้า  แล้วเสร็จ
- งานจัดสวน  แล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ แล้วเสร็จ
ตามรูปแบบ รายละเอียดในสัญญารวมทั้งการทดสอบระบบไฟฟ้า ใช้งานได้ดีมีความปลอดภัย และทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดแล้วเสร็จ

                           9. อัตราค่าปรับ
                                ค่าปรับคิดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวันของค่าจ้าง ไม่ต่ำกว่าวันละ 100.-บาท
10.   การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
                                   ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้าง  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถัดจากวันที่อำเภอรับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน   15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
                         11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
                                 11.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ จังหวัดประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2552   การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อ เมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณค่าก่อสร้างแล้วเท่านั้น               
ราคากลางของงานก่อสร้างหอประชุมอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประกอบในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น                        6,077,500 บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
       11.2 เมื่ออำเภอได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวมาจากต่างประเทศต่อสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีกรทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ


-9-
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปรากฏตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี
11.3  ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
อำเภอแล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์?ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 4.7 (3) (4) และ (5)  มิฉะนั้น อำเภอจะริบหลักประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
11.4   ผู้เสนอราคาซึ่งอำเภอได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกำหนด อำเภอจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งพิจารณา ให้เป็น ผู้ทิ้งงาน  ตามระเบียบของทางราชการ
11.5  อำเภอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. มาตรฐานฝีมือช่าง
      เมื่ออำเภอ    ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบัน
การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ให้เข้ารับราชการได้  อย่างน้อย 1 คน
13. ดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียด
     ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง  โดยให้รายละเอียดในประกาศ ดังนี้
13.1   ชื่อหน่วยงานของเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์
พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ
13.2   ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
13.3   ปริมาณงานก่อสร้าง
13.4   ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
13.5   ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด
13.6   วงเงินค่าก่อสร่าง
13.7   ชื่อผู้ตรวจรับงานจ้าง  ช่างผู้ควบคุมงาน

-10- 
15. การจัดทำแผนการทำงาน
     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอแผนการทำงาน รวมทั้งแผนเวลาในการจัดวัสดุอุปกรณ์โดย
ระบุแหล่งที่มาของวัสดุ  สถานที่เก็บ  วัสดุอุปกณ์      เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง ประกอบการ
ประกวดราคาด้วย หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการทำงานต้องเสนอให้อำเภอให้ความเห็นชอบ

 16 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
     ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบฯ
ได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด


อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

       7  มกราคม  2552
(ร่าง ครั้ง 1)
ประกาศอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหอประชุมอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

ด้วยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างหอประชุมอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  พร้อมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามแบบ 100/27 ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานที่ดำเนินการ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบฯ       โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางของงานก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประกอบ ในการประกวดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  6,077,500 บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับการประมูลในครั้งนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,900,000  บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผู้มีผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ โดยเป็นสัญญาจ้างฉบับเดียว ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันตรวจงานงวดสุดท้าย จนถึงวันประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น และ / หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มเช่นว่านั้น
5. ผู้เป็นที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อที่ทำการปกครองอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ไม่ได้


-2-
กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่................. 2552          
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (งานการเงินและบัญชี)     อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจะแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบทางไปรษณีย์ตอบรับ
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 303,875 บาท  (สามแสนสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) กรณีผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกัน หลักประกันดังกล่าวจะต้องมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
.................................... 2552  จนถึงวันที่ ...........................................  2552
กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง 
ผู้สนใจขอซื้อแบบและเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ  5,000 บาท ( ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบฯ                  (งานการเงินและบัญชี) ตั้งแต่วันที่ ............................... 2552   ถึงวันที่ .......................................... 2552   สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3261-1153 ต่อ 16 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  7  มกราคม  2552(นายธวัชชัย    ธรรมรักษ์)
         นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์


ปรับปรุงข่าวล่าสุด 08/01/2009
โดย นางวิภา อบเชย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับอำเภอดอทคอม | รายชื่ออำเภอ | เตรียมตัวไปอำเภอ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

webmaster@dopa.go.th  โทร. 0-2282-1047-8, 0-2356-9564 FAX 0-2282-1048 
Copyright © 2003 By www.amphoe.com -> Best view is 800x600 Pixels ->Design by :