ค้นหา >

 

ค้นหา

 
ค้นหาอำเภอ >>  จังหวัด:    อำเภอ:  

อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา

 

 

[ ดูแผนที่อำเภอ คลิกที่นี่ ]

คำขวัญจังหวัด  แร่หมื่นล้าน บ้านกลางน้ำ ถ้ำงามตา ภูผาแปลก แมกไม้จำปูน บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
คำขวัญอำเภอ  เมืองประวัติศาสตร์ พระศรีบรมธาตุโบราณ ตระการทิวทัศน์ หลายวัดศักดิ์สิทธิ์ ทุกทิศไมตรี รสดีของกิน ถือศีลทรงธรรม
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  ถ.เพชรเกษม ต.ตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัด พังงา
หมายเลขโทรศัพท์  0-7642-1123,0-7642-1328
 หมายเลขโทรสาร  0-7642-1123
เว็บไซต์อำเภอ    อีเมล์ web_amphoetakuapa@hotmail.com
 
ข้อมูลทั่วไป

 

1.ประวัติความเป็นมา อำเภอตะกั่วป่า   จังหวัดพังงา
ประวัติความเป็นมา
อำเภอตะกั่วป่า  แต่เดิมเป็นเมืองเรียกว่า  เมืองตะกั่วป่า  แต่ในสมัยโบราณคือเมืองตะโกลา เป็นเมืองท่าสำคัญเมืองหนึ่ง  ทางฝั่งทะเลด้านตะวันตกภาคใต้ของประเทศไทยมาแต่โบราณกาล  และเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาพร้อม ๆ กับเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองไทรบุรี ชาวพื้นเมืองเดิมเป็นชาวป่าพวกหนึ่ง  เรียกว่า ซาไก ต่อมาชาวมาลายูได้อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในดินแดนแถบนี้ประมาณ พ.ศ. 200 - 300  พระเจ้าอโศกมหาราช  จักรพรรดิแห่งประเทศอินเดียได้ยกกองทัพมาปราบแคว้นกลิงคราชในอินเดียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวกลิงคราช  บางพวกได้อพยพหลบภัยจากถิ่นฐานมาขึ้นที่เมืองตะกั่วป่าและเมืองใกล้เคียง เช่น เมืองตะกั่วทุ่ง  ถลาง เป็นต้น  ชาวกลิงคราชเหล่านั้นได้นำอาจารย์ที่มีความรู้ด้านต่าง ๆ มาเผยแพร่ในดินแดน  ดังปรากฏฝีมือในทางช่างไว้เป็นหลักฐาน คือ การขุดพบศิลาจารึกอักษรทมิฬและได้หลักฐานเป็นเทวรูปจำนวน    3 องค์ที่ปากเวียง (เมืองตะกั่วป่าเดิม) มีผู้ให้ความเห็นยืนยันว่า เทวรูปองค์หนึ่งเป็นรูปพระศิวะส่วนอีกองค์ยังไม่มีนักโบราณคดีวินิจฉัยว่ามีความหมายอย่างใด นอกจากประชาชนเรียกเทวรูปสามองค์นี้ว่า พระนารายณ์     พระลักษณ์และนางสีดา  เทวรูปทั้งสามองค์นี้เป็นปฎิมากรรมฝ่ายอินเดียทั้งสิ้น
               เมืองตะกั่วป่า เป็นเมืองท่าที่สำคัญที่ชนต่างชาติทางตะวันตกรู้จักกันดีโดยเฉพาะชนชาติอินเดียมาถึงก่อนชาติอื่น ๆ ดังปรากฎตามหลักฐานในหนังสือมิลินปัญหา ซึ่งได้เขียนไว้ประมาณ พ.ศ. 500 ชาวอินเดียเรียกเมืองตะกั่วป่านี้ว่าเมืองตกโกลในภาษีบาลีและตกูลในภาษาสิงหล ในเวลาต่อมามีชนชาติกรีก อาหรับและเปอร์เซีย  เข้ามาทำการค้าขายติดต่อด้วย      ปรากฎตามจดหมายเหตุของ  โตเสมี  เรียกเมืองนี้ว่าตะโกลา  อาหรับเรียก กะลละ หรือกะโลละ  คำว่าตกโกลในภาษาบาลีและคำว่าตกูลในภาษาสิงหล    แปลว่า กระวาน  เหตุผลที่ได้เรียกชื่อดังนี้ น่าจะสืบเนื่องมาจากเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องเทศ
              เมืองตะกั่วป่าหรือเมืองตะโกลานั้นเดิมอยู่ในการปกครองของเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเมืองเอกราชของประเทศศรีวิชัย  แต่เมื่อประมาณ พ.ศ. 1832  ชนชาติไทยได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในแว่นแคว้นสุวรรณภูมิและมีอำนาจมากขึ้นจนตีได้เมืองนครศรีธรรมราชและเมืองตะกั่วป่า ต่อมาประมาณ       พ.ศ. 2435  ได้แบ่งการปกครองหัวเมืองต่าง ๆ ออกเป็นมณฑลและจังหวัด เมืองตะกั่วป่ามีฐานะเป็นจังหวัดขึ้นอยู่ในการปกครองของมณฑลภูเก็ต  จนกระทั่งถึงปี  พ.ศ. 2474  เศรษฐกิจของประเทศไทยตกต่ำเป็นอย่างมาก จึงได้มีพระบรมราชโองการยุบจังหวัดตะกั่วป่าเป็นอำเภอและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น อำเภอตลาดใหญ่ ขึ้นต่อจังหวัดพังงาต่อมาทางราชการเห็นว่าควรจะรักษาชื่อเดิมของเมืองตะกั่วป่าไว้ จึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอตลาดใหญ่เป็น อำเภอตะกั่วป่า  มาตราบเท่าทุกวันนี้
              อำเภอตะกั่วป่าเป็นอำเภอหนึ่งในแปดอำเภอของจังหวัดพังงาและอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  ประมาณ  800 กิโลเมตร  โดยทางหลวงถนนสายเพชรเกษม  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  123  กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ตามถนนเพชรเกษม  ( ทางหลวงสาย 4 หรือ สายเอเชีย 2  ผ่านอำเภอท้ายเหมือง               ตำบลโคกกลอย  อำเภอตะกั่วทุ่ง) ปัจจุบันได้มีการตัดถนนสายใหม่  ซึ่งผ่านอำเภอกะปง ระยะทางสั้นลงเหลือเพียง    65   กิโลเมตร 
สภาพภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง  อำเภอตะกั่วป่าตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดพังงา  ทางฝั่งทะเลตะวันตกของภาคใต้ระหว่างละติจูด  8  องศา  28  ลิบดาถึงละติจูด  8  องศา  55  ลิบดาเหนือและลองติจูด  98  องศา  21  ลิบดาถึงลองติจูด  98  องศา  32  ลิบดาตะวันออก
อาณาเขต         อำเภอตะกั่วป่ามีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอคุระบุรี  จังหวัดพังงา
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกะปง  อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดพังงา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย
ขนาดและรูปร่าง  
        อำเภอตะกั่วป่า  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดพังงา  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพังงา ประมาณ 58  กิโลเมตร  ตามเส้นทางถนนเพชรเกษม   (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4)  พังงา - ตะกั่วป่า  มีเนื้อที่ประมาณ  552.019   ตารางกิโลเมตรรูปร่างเป็นแถบยาวตามแนวเหนือใต้  ยาวประมาณ  50  กิโลเมตร  กว้างประมาณ  25  กิโลเมตร  (345,011.87 ไร่ ) คิดเป็นร้อยละ 13.24  ของพื้นที่จังหวัดพังงา  โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นรายตำบล  ดังนี้
ตาราง  แสดงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า  จำแนกเป็นรายตำบล
ตำบล พื้นที่ ร้อยละ
ตร.กม. ไร่
1.  ตะกั่วป่า 3.019 1,886.875   0.55
2.  บางนายสี     135  84375.00 24.46
3.  บางม่วง        62 38750.00 11.23
4.  คึกคัก      114      73.750.00 21.38
5.  โคกเคียน         72      45.000.00 13.04
6.  บางไทร         63       39.375.00 11.41
7.  ตำตัว         36       22.500.00    6.52
8.  เกาะคอเขา        63       39.37500 11.41
รวม 552.019 345,011.87 100.00
     
       หมายเหตุ ตำบลตะกั่วป่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า
ลักษณะภูมิประเทศ  ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเนินเขาเตี้ยๆ สลับซับซ้อนกันทอดตัวเป็นแนวยาวอยู่ทางตะวันออก  ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มน้ำตะกั่วป่าและสาขา  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นเนินมูลทรายที่เหลือจากการทำเหมืองแร่บริเวณปากน้ำ และทางตะวันตกจะเป็นที่ราบลาดลงไปตามชายฝั่งทะเลมีชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาวประมาณ  50  กิโลเมตร  ตอนกลางมีแม่น้ำตะกั่วป่าไหลจากอำเภอกะปงขึ้นไปทางเหนือ  ผ่านตำบลตำตัว  บางไทร  โคกเคียน  ตะกั่วป่า  และบางนายสี  มีลำคลองสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ำสายนี้คือ  คลองปิ  คลองบางอี  คลองปัก  คลองบางลาน  และคลองบางกรัก  นอกจากนี้เป็นลำน้ำสายสั้นๆ  ไหลจากทิศตะวันออกลงสู่ทะเลทางด้านตะวันตกได้แก่คลองบางด้ง  คลองบางใหญ่  คลองบางม่วง  คลองคึกคัก  และคลองบางเนียง  ลำน้ำเกือบทุกสายจะขุ่นข้น  เนื่องจากดินตะกอนจากการทำเหมืองแร่ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้อง         ไม่สามารถใช้ในการเกษตรและการบริโภคได้  นอกจากคลองบางด้งและคลองบางใหญ่เท่านั้น  บริเวณปากแม่น้ำตะกั่วป่าเป็นที่ราบปากแม่น้ำจึงมีลำน้ำสาขามากมายทำให้เกิดเป็นเกาะมีเกาะ        ที่สำคัญคือ   เกาะบางนายสี  เกาะล้าน  เกาะเสม็ด
ภูมิอากาศ  มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น  ซึ่งได้รับอิทธิพลจากมรสุมตลอดทั้งปี  โดยได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ประมาณ  6  เดือน  จึงมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี  ฤดูฝนจะเริ่มในเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนพฤศจิกายน  และลดลงในเดือนธันวาคม  ฤดูแล้งจะเริ่มในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน  ปริมาณน้ำฝน  โดยเฉลี่ย ปีละ  240.50  มม.  อุณหภูมิ  ปีละระหว่าง  23.09 - 31.94  เซลเซียส     สำหรับอุณหภูมิในเขตอำเภอ  ตะกั่วป่าไม่แตกต่างกันมากนัก  อยู่ระหว่าง  20 - 28 องศาเซลเซียส
ป่าไม้  อำเภตะกั่วป่ามีป่าสงวนแห่งชาติอยู่บริเวณตอนเหนือ  ได้แก่  ป่าเทือกเขานมสาวและป่าบางแก้ว  ป่าเขาตอนกลางของอำเภอมีป่าเขาหลักลำแก่น  บริเวณตอนใต้ริมฝั่งทะเลอันดามัน  มีป่าชายเลนโครงการและป่าชายเลนคลองบางปอน  ส่วนใหญ่เป็นป่าอยู่ตามภูเขาทั่วไป  และมีป่าชายเลนอยู่ตามบริเวณปากแม่น้ำ  ป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งมีอยู่  12  แห่ง  มีเนื้อที่ประมาณ 244,044 ไร่  
สัตว์น้ำ  มีการจับสัตว์น้ำตามแม่น้ำและชายฝั่งทั่วไป  แต่ความอุดมสมบูรณ์ลดลงมาก เนื่องจากการจับปลาในฤดูวางไข่  ตลอดจนใช้สารพิษเบื่อปลา  ในฤดูแล้งตามแหล่งน้ำต่างๆ  ปัจจุบันกรมการประมงได้มอบพันธุ์ปลาให้แก่หมู่บ้านต่างๆ นำไปปล่อยในแหล่งน้ำของหมู่บ้าน เช่น  บึงสาธารณะ  ขุมเหมือง   ซึ่งปลาเหล่านี้คงจะได้ขยายพันธุ์มากขึ้นในอนาคต
ลำน้ำสำคัญ     อำเภอตะกั่วป่า  มีลำน้ำที่สำคัญ  คือลำน้ำตะกั่วป่าไหลจากอำเภอกะปง  จังหวัดพังงา  ผ่านตำบลตำตัว  ตำบลโคกเคียนและตำบลบางนายสีลงสู่ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย  ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้เฉพาะในฤดูฝน  ไม่สามารถใช้ในการเกษตรและการบริโภคได้  เพราะน้ำจะขุ่น  เนื่องจากดินตะกอนจากการทำเหมืองแร่ไหลลงมาทับถมตลอดปีจึงทำให้ตื้นเขิน

ทรัพยากรธรรมชาติ
       ทรัพยากรดิน
   ลักษณะโดยทั่วไปของอำเภอตะกั่วป่า  แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
        (1) เป็นดินลึก   มีการระบายน้ำปานกลาง  เนื้อดินละเอียดเป็นดินเหนียว  มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
(2) เป็นดินลึก  มีการระบายน้ำดีหรือดีปานกลาง  เป็นเนื้อดินปานกลางหรือ   ค่อนข้างเป็นดินทราย  มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
(3) เป็นดินที่มีน้ำทะเลแช่ขัง  เกือบตลอดปี   เป็นดินตมหรือดินเลน   พบในสภาพพื้นที่กลุ่มชายฝั่งทะเล
             (4)เป็นดินลึก  มีการระบายน้ำดีเกินไป  เนื้อดินเป็นทรายจัด  พบตามหาดทรายหรือที่ดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทราย
                          (5)เป็นดินตื้นถึงลึก มีการระบายน้ำดี  ถึงดีเกินไป  พบในสภาพพื้นที่ลาดชัน เช่นเนินเขา หรือเทือกเขาต่าง ๆ  
                                    (6)เป็นดินลึก มีการระบายน้ำเลว เป็นเนื้อดินละเอียดหรือดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  หรือค่อนข้างต่ำ  พบในสภาพพื้นที่ราบ
                ทรัพยากรน้ำ
อำเภอตะกั่วป่า  มีลำน้ำที่สำคัญ  คือแม่น้ำตะกั่วป่า  สภาพตื้นเขิน  และมีคลองธรรมชาติ  13  สาย  มีสระเก็บน้ำ   ฝ่ายน้ำล้น  และอื่น ๆ  153  แห่ง     
    ทรัพยากรป่าไม้
อำเภอตะกั่วป่า  มีพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ  ได้แก่  ป่าบก  และป่าชายเลน  ซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่สมควร  ป่าสงวนแห่งชาติ  อยู่บริเวณตอนเหนือ  ได้แก่  ป่าเทือกเขานมสาว  และป่าบางแก้ว ตอนกลางของอำเภอมีป่าเขาหลักลำแก่นบริเวณตอนใต้ริมฝั่งทะเลอันดามันมีป่าชายเลน
ข้อมูลประชากร  จำนวนประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นในเขตเทศบาลบริเวณรอบๆเขตเทศบาลมีความหนาแน่นรองลงมา  และอยู่หนาแน่นเป็นหย่อมๆ ในที่ตั้งตำบล เช่น  ตำบลบางม่วง  และตำบลคึกคัก  นอกนั้นจับกลุ่มกันเป็นบ้านกระจายอยู่ตามแนวถนนทั่วไป  นอกจากนี้ยังมีการอพยพเข้ามาทำมาหากินจากท้องถิ่นอื่นเป็นจำนวนมากแต่ไม่ปรากฏในทะเบียนราษฎร  โดยเฉพาะที่บ้านน้ำเค็มมีราษฎรอพยพเข้ามาจากเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย  เข้ามารับจ้างทำแร่  ค้าขายมาก    ที่สุดครั้งอดีตยังเข้ามารับจ้างทำเหมืองต่างๆ และกรีดยางอยู่ทั่วไป คนเหล่านี้ย้ายที่บ่อยและมีฐานะยากจนมักเป็นปัญหาทางด้านการศึกษาและการทำมาหากิน
ข้อมูลการเมือง การปกครอง การบริหาร
อำเภอตะกั่วป่า ประกอบด้วยตำบล 8 ตำบล  และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน  8  แห่ง  ประกอบด้วย
เทศบาล พื้นที่ (Km2) ชาย หญิง รวม
1. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
3.019 4,558 4,425 8,983
รวม 3.019 4,558 4,425 8,983

องค์การบริหารส่วนตำบล พื้นที่ (Km2) ชาย หญิง รวม
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบางนายสี
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร
4. องค์การบริหารส่วนตำบลคึกคัก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคอเขา
135
62
63
118
72
63
36 5,357
5,024
1,209
2,291
2,776
   446
   804 5,185
5,182
1,295
2,219
2,723
   410
   813 10,542
10,206
2,504
4,510
5,495
   856
1,617
รวม 549 17,907 17,827 35,734
 
รายชื่อสมาชิกสภาจังหวัดพังงา       เขตอำเภอตะกั่วป่า
1.นายจุติโชติ   บุญโชติ
2.นายจารุวัฒน์                    ตันสกุล
3.นายสมชาย ประเสริฐพรพงศ์
4.นายนิพนธ์ เพ็ชรกุล
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
นายวิสุทธิ์ นาวาล่อง นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า
รายชื่อกำนัน    เขตอำเภอตะกั่วป่า
นายวิรัตน์      รักกลิ่น                       กำนันตำบลบางนายสี
นายเสฐียร       เพ็ชรเกลี้ยง   กำนันตำบลบางม่วง
นายวีระ           กาหลั่ยภูมิ  กำนันตำบลคึกคัก
นายวีระพล       คมสัน                                กำนันตำบลโคกเคียน
นายประธาน ลิ่มสกุล  กำนันตำบลบางไทร
นายสุเทพ บัญญัติณรงค์                       กำนันตำบลตำตัว
นายสุดจิตร ลิ่มพานิช                       กำนันตำบลเกาะคอเขา
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอำเภอเมือง                                                           หรือจังหวัดหรืออำเภอตะกั่วป่า  ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
1.พระวรคีรีรักษ์  (วอน  ณ  นคร)                พ.ศ. 2441 - พ.ศ.2443
2.นายหนูวงศ์                พ.ศ. 2444 - พ.ศ.2445
3.นายภู่                พ.ศ. 2446 - พ.ศ.
4.ขุนรักษ์นรา  (อวบ)                พ.ศ.          -  พ.ศ.2449
5.ร.อ.อ หลวงดัดตราภิรมย์ (เครื่อง)                พ.ศ. 2450 - พ.ศ.2459
6.ชุนชำนาญชนานนท์ (เน้า)                พ.ศ. 2460 - พ.ศ.2463
7.ร.อ.ท.ขุนอินทรคีรี (ช้อย ณ นคร)                พ.ศ. 2464 - พ.ศ.2469
8.อ.ต.พระแผ้ว  พลภักดิ์                พ.ศ. 2470 - พ.ศ.2470
9.นายพิศ  ณ นคร                พ.ศ. 2470 - พ.ศ.2471
10.ขุนปริยันต์เขตตานุรักษ์                พ.ศ. 2471 - พ.ศ.2473
11.ร.อ.อ.ชื่น  ไชยศิริ                พ.ศ. 2474 - พ.ศ.2478
12.หลวงอิสราภรณ์ประพันธ์พงศ์   
(ม.ล.วงศ์สุตม์ธรอิสราภรณ์)                  พ.ศ. 2479 - พ.ศ.2480
13.ร.อ.ต.หลวงโยธีพิทักษ์  (โปร่ง  สาทิศกุล)              พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2481
14.ขุนสัจจาบริรักษ์  (ฉอ้อน  เจตนานนท์)                 พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2483
15.ขุนสิมะสิงห์สวัสดิ์  (ใหญ่  สิมะสิงห์)                พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2485
16.ขุนเสถียรประศาสน์ (เยื้อน ณ ตะกั่วทุ่ง)               พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2487
17.ขุนนิคมประศาสน์                                     พ.ศ. 2488 - พ.ศ. 2488
18.นายจำลอง  อัศวเสนา                                     พ.ศ. 2489 - พ.ศ. 2489
19.ขุนปริยันต์เขตตานุรักษ์                พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2493
20.นายเฉลิม  ยูปานนท์                พ.ศ. 2493 - พ.ศ. 2494
21.นายพร    บุญยประสพ                พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2495
22.ขุนสมรรถชัยศรี                พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2503
23.นายกระจ่าง   คีรินทร์นนท์                พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2509
24.ร.ต.ท.สวัสดิ์    ณ ตะกั่วทุ่ง                พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2514
25. นายจรัส     ปิยกุล                                      พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2516
26. นายฉวาง   เสาวพงศ์                พ.ศ. 2516 - พ.ศ.2518  
27. นายวิชิต    ทัปนวัชร์                พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519
28. นายช้อย  แก้วนาบอน                พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2521
29. ร.อ.เคียงศักดิ์  ธรรมราชรักษ์                พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2523
30. นายชิต   นุ้ยภักดี                พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2525
31. นายยศ   แก้วมณี                พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2528
32. นายอำนวย  สงวนนาม                                     พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2532
33. นายมโน   มายะการ                พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2535
34. นายภาณุ  บุญรักษา                พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2540
35. นายจิรวัชร์   สิงห์ดี                พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2543
36. นายประเสริฐ  กวดกิจการ                พ.ศ. 2543 -  พ.ศ.2544
37. นายสมศักดิ์     แสนยานุภาพ                             พ.ศ. 2544 -  พ.ศ.2545
38. นายผ่องศักดิ์    สุขสุพันธ์                                    พ.ศ. 2545 -  พ.ศ.2547
39 นายชลอศักดิ์   วาณิชย์เจริญ                               พ.ศ.2547 -  พ.ศ.2549
40. นายภูวนารถ  เอกรัตน์                                       พ.ศ.2549 -  พ.ศ.2553
41  นายเดชา      กังสนันท์                                       พ.ศ.2553 -   พ.ศ.2554
เจ้าคณะอำเภอ      
    พระครูศรีปริยัตยากร (จิตติ  ส.ภัทรปราณี)    วัดพระธาตุคีรีเขต  เจ้าคณะอำเภอ
ผู้นำทางศาสนาอิสลาม     
            โต๊ะอิหม่าม
1.นายมุสา   ดินหมิน         ม.1         บ้านบางกรักนอก
2.นายแอ หมาดอะดำ         ม.9         บ้านบางกรักใน
3.นายเกษม   บินรอโสน         ม.7         บ้านบางกรักกลาง

                คอเต็บ
 1. นายหะโหรน   โคกเคียน         ม.7  บ้านบางกรักกลาง
 2. นายฮาหลีม    หมาดอะดำ         ม.9  บ้านบางกรักใน
 3. นายอรุณ        บิลละโสย           ม.1         บ้านบางกรักนอก
                บิหลั่น
 1. นายโยบ          บิลโสย              ม.7   บ้านบางกรักกลาง
 2. นายบ๋าย          หมาดอะดำ        ม.9   บ้านบางกรักใน
 3. นายแอ            หมาดสตูล         ม.1         บ้านบางกรักนอก
หมายเหตุ  ตำบลตะกั่วป่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่า มีพื้นที่     3.109   ตร.กม.
ภาษาและเชื้อชาติ  ส่วนใหญ่พูดภาษาไทยใต้  มีเชื้อชาติไทย  มีเชื้อชาติจีนปนอยู่บ้างเล็กน้อย  แต่มีภาษาจีนปนอยู่มาก  นอกจากนี้ยังมีชนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นชาวไทยใหม่อยู่ในบางท้องที่บริเวณริมฝั่งทะเล  คือ  บ้านบางสัก  บ้านปากวีป  บ้านบางขยะ  บ้านคึกคัก  และบ้านบางเนียง
      ศาสนา  
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 92 % ศาสนาอิสลาม และอื่น ๆ ประมาณ 8 %
    -มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา
                         วัด  จำนวน   14  แห่ง
                         ที่พักสงฆ์  จำนวน     5  แห่ง
     มัสยิด  จำนวน     4  แห่ง
     ศาลเจ้า      จำนวน   12  แห่ง 

             ด้านศิลปวัฒนธรรม  อำเภอตะกั่วป่าเป็นอำเภอหนึ่งที่มีประวัติการจัดตั้งมายาวนานและประเพณีที่สำคัญได้กระทำสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน  ได้แก่  ประเพณีกินเจ  อยู่ในระหว่างเดือนตุลาคม ของทุกปี  นอกจากนั้นก็มีประเพณีอื่น ๆ  เช่น  ประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ  วันขึ้นปีใหม่  วันตรุษสงกรานต์   ตำบลที่มีขนาดใหญ่และมีคนมากได้แก่ตำบลบางนายสี   ตำบลบางม่วง   และตำบล      โคกเคียน นอกนั้นเป็นตำบลเล็กๆ ส่วนตำบลตะกั่วป่านั้นเป็นเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ซึ่งประกอบด้วยชุมชน  2  แห่ง  คือ  ชุมชนตลาดเก่า  และชุมชนตลาดย่านยาว  ทั้งสองแห่งอยู่ห่างกัน  7  กิโลเมตร  นับว่าเป็นเทศบาลที่มีอาณาเขตยาวมาก  อำเภอตะกั่วป่าปัจจุบันเป็นอำเภอชั้นเอก     ในอดีตก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเคยเป็นจังหวัดมาก่อนขึ้นกับมณฑลภูเก็ต ต่อมาถูกยุบใน พ.ศ. 2475  เป็นอำเภอขึ้นกับจังหวัดพังงา  จึงปรากฎว่ามีส่วนราชการระดับจังหวัดและหน่วยงานราชการอื่นๆ  ที่นอกเหนือจากส่วนราชการระดับอำเภอถึง  14  หน่วยงาน  ได้แก่  ศาล  เรือนจำ  ทรัพยากรธรณี  ป่าไม้จังหวัด  ด่านศุลกากร  ตรวจคนเข้าเมือง  ชุมสายโทรศัพท์  ไปรษณีย์โทรเลข  สถานีทดลองการยาง  โรงพยาบาล  กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดน  คลังจังหวัด  อัยการจังหวัด  สถานีตรวจอากาศ  หน่วยควบคุมป่าชายเลน  สถานีวิทยุกระจายเสียง  นอกจากนี้ยังมีการปกครองส่วนท้องถิ่นคือ เทศบาลเมืองตะกั่วป่า  องค์การบริหารส่วนตำบล       6  แห่ง
ข้อมูลการคมนาคมและการสื่อสาร
      ข้อมูลการคมนาคม  ส่วนใหญ่เป็นการติดต่อทางบก  มีถนนติดต่อระหว่างตำบลและอำเภอใกล้เคียงสะดวกมาก  สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล  มีรถยนต์ประจำทาง  รถรับจ้างแล่นติดต่อกันมากมาย  ทางหลวงแผ่นดินสายหลัก  คือ  ถนนเพชรเกษม  ตัดผ่านจากอำเภอคุระบุรีผ่านทางตำบลบางนายสี  ตำบลตะกั่วป่า  ตำบลบางม่วง  ตำบลคึกคัก  นอกจากนี้ยังมีทางหลวงอีก  2  สาย คือ  ถนนสายไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านตำบลโคกเคียน  ตำบลตำตัว  และถนนสายไปพังงา  ผ่านตำบลตะกั่วป่า  ตำบลบางไทรและตำบลตำตัว  จึงนับว่าเป็นศูนย์กลางการติดต่อของอำเภอต่างๆที่ใกล้เคียง  ทางหลวงชนบทมีถนนเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินมากมาย  เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ในการทำเหมืองแร่แต่เดิม เป็นทางลาดยาง  3  สาย  ความยาว  15  กิโลเมตร  และทางลูกรังสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล  27  สาย  ความยาวประมาณ  70  กิโลเมตร  ทำให้การติดต่อทั่วถึงหมู่บ้าน  และทุกหมู่บ้านสามารถเดินทางมายังที่ว่าการอำเภอได้ภายใน  1  ชั่วโมง  ด้านการสื่อสารมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย   ที่ทำการไปรษณีย์  3  แห่ง  และชุมสายโทรศัพท์  1  แห่ง
อำเภอตะกั่วป่า  มีการคมนาคมทางบกเท่านั้นที่จะเข้าถึงอำเภอได้คือถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4  เส้นทางสายเพชรเกษม  โดยเป็นเส้นทางจากจังหวัดระนองเข้าเขตอำเภอตะกั่วป่า โดยผ่านอำเภอคุระบุรี  นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อกับอำเภอตะกั่วป่าได้โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401  โดยทางนี้  แยกจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข  4090  มีจุดแยกที่อำเภอกะปงแล้วเข้าสู่เขตอำเภอตะกั่วป่าโดยผ่าน ตำบลตำตัวและตำบลโคกเคียน  สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง

         - การคมนาคมติดต่อภายในอำเภอ  มีเส้นทางที่สำคัญ  คือ
   การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน  มีรายละเอียดดังนี้
     1.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 4 (เส้นทางสายเพชรเกษม ) ติดต่อกับอำเภอคุระบุรีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอตะกั่วป่าโดยผ่านเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ผ่านตำบลบางนายสี   ตำบลโคกเคียน  ตำบลบางม่วง  ตำบลคึกคัก  ไปยังอำเภอท้ายเหมือง  สภาพถนนลาดยาง  ส่วนใหญ่ชำรุด
                            2.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  401  เป็นเส้นทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยผ่านตำบลโคกเคียน  และตำบลตำตัว  อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ  สภาพถนนลาดยาง
                            3.ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4032   เป็นเส้นทางไปยังอำเภอกะปง  โดยผ่านตำบลบางไทร  และตำบลตำตัว   สภาพถนนลาดยาง  ชำรุดบางส่วน
                             4.ทางหลวงชนบท เชื่อมต่อระหว่างตำบลหมู่บ้าน เป็นสภาพถนนลาดยาง และลูกรังจำนวน  28 สาย

การขนส่งและบริการ   
การบริการรถโดยสาร    อำเภอตะกั่วป่ามีสถานีขนส่ง  บขส.  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบางนายสี ซึ่งเป็นจุดรับส่งผู้โดยสาร  ไปต่างจังหวัดและในอำเภอต่าง ๆ ดังนี้
1.  อำเภอตะกั่วป่า - อำเภอคุระบุรี  ซึ่งเป็นเส้นทางระหว่าง  อำเภอตะกั่วป่าไปอำเภอคุระบุรีและจังหวัดระนอง
2.  อำเภอตะกั่วป่า  -  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3.  อำเภอตะกั่วป่า  -  อำเภอท้ายเหมือง  -  จังหวัดภูเก็ต
4.  อำเภอตะกั่วป่า - กรุงเทพฯ
นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารสองแถวรับจ้าง รถจักรยานยนต์รับจ้างรับส่งผู้โดยสารในอำเภอ
.2 การโทรคมนาคมติดต่อสื่อสาร
1มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  จำนวน 3 แห่ง
2.มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์  โดยมีจำนวนคู่สาย  3,388 คู่สาย
3.มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ  สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 1 แห่ง
การตั้งถิ่นฐาน
ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา  จะมีการตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่ม ๆ ตามถนนสายต่าง ๆ ได้แก่
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4  (เส้นทางสายเพชรเกษม )  มีการตั้งบ้านเรือนตามแนวถนนทั้งสองฝั่งของตำบลคึกคัก  ตำบลบางม่วงและตำบลบางนายสี
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  401  (ตะกั่วป่า  -  สุราษฎร์ธานี )  ตำบลที่ตั้งบ้านเรือน  ได้แก่     ตำบลตำตัวและตำบลบางไทร
  นอกจากนี้ยังมีการตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายไปตามพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อสะดวกในการประกอบอาชีพ
               - การสื่อสาร   อำเภอตะกั่วป่ามีที่ทำการไปรษณีย์  โทรเลข ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตะกั่วป่าและไปรษณีย์  โทรเลขตั้งอยู่ที่ตลาดใหญ่ และตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 4  ตำบลบางม่วง  1  แห่ง  สำหรับตำบลอื่น ๆ ที่อยู่นอกเขตเทศบาลตะกั่วป่า  ใช้บริการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน
               สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลาง  โดยเฉพาะในเขตเทศบาล และที่ตั้งตำบลเฉลี่ยรายได้ต่อหัว  ประมาณ  40,000  บาท  ต่อปี     ประชากรในอำเภอตะกั่วป่า  มีเอกภาพในเรื่องเชื้อชาติ  ภาษาและศาสนาส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อชาติไทย  มีนิสัยรักความสงบ
                 สภาพทางเศรษฐกิจ
          ประชากรของอำเภอตะกั่วป่า   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมการประมงชายฝั่งทะเล  การเลี้ยงสัตว์  นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพรับจ้างทั้งในท้องถิ่นและต่างจังหวัด  ส่วนอาชีพอื่น ๆ เช่น      การทำเหมืองแร่ดีบุกนั้นปัจจุบันได้มีอยู่น้อยมาก เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่อำนวย คือ  ทำการขุดเป็นจำนวนมากทำให้เหลือน้อยลง
การเกษตรกรรม     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในทางเกษตรกรรม  ได้แก่  การทำสวนยางพารา  การทำสวนมะพร้าว  การทำนา  และการปลูกกาแฟ  นอกจากนี้อำเภอตะกั่วป่า  มีการปลูกพืชผัก  ไม้ผลอื่น ๆ
การปศุสัตว์     ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอตะกั่วป่า นิยมเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือน  ได้แก่ โค  กระบือ  เป็ด  ไก่  อำเภอตะกั่วป่ามีฟารม์เลี้ยงสัตว์  1  แห่งคือ ซี พี ฟารม์  เลี้ยงสุกรแม่พันธ์
การประมง       เนื่องจากอำเภอตะกั่วป่ามีพื้นที่เป็นชายทะเลทางตอนเหนือซึ่งติดกับทะเลอันดามัน  ประชากรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณพื้นที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชัง  และกุ้งกุลาดำ  นอกจากนี้ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพเป็นชาวประมง
การใช้ที่ดินของอำเภอตะกั่วป่า
ตารางแสดงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  จำแนกตามประเภทต่าง ๆ ของอำเภอตะกั่วป่า
ประเภทการใช้ที่ดิน จำนวนเนื้อที่
ไร่ ร้อยละ
1.   พื้นที่ชุมชน 13,076   3.79
2.  พื้นที่เกษตรกรรม 76,642 22.21
     2.1   พื้นที่นา   2,100    0.61
     2.2   พื้นที่ผลไม้ , ไม้ยืนต้น 16,770    4.86
     2.3   พื้นที่ปลูกยางพารา 56,840   16.47
    2.4    พื้นที่พืชผักสวนครัว      432     0.13
3.  พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม         51      0.01
4.  พื้นที่สาธารณประโยชน์ 12,482      3.62
5.  พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 190,574     28.28
6.  พื้นที่อื่น ๆ เช่น ที่ว่าง ถนน แหล่งน้ำ ฯลฯ 185,198,8758      48.09
รวมทั้งอำเภอ 345,011,875      100.00
               ที่มา  สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า  สำนักงานป่าไม้อำเภอตะกั่วป่า  และสำนักงานที่ดินอำเภอ    ตะกั่วป่า
การพณิชยกรรม    บริเวณพาณิชยกรรมที่เป็นศูนย์กลางของอำเภอตะกั่วป่าที่สำคัญได้แก่ บริเวณตึกแถว  อาคารพาณิชย์และตลาด  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตะกั่วป่า  ได้แก่ ตลาดย่านยาว  และตลาดใหญ่       นอกจากนี้ยังมีศูนย์กลางของพาณิชยกรรมในตำบลบางม่วง  ในแต่ละตำบลมี    ร้านค้าจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดเป็นร้านเล็ก ๆ ประจำหมู่บ้านไว้บริการแก่ประชาชนในหมู่บ้านนั้น  ด้วยการพาณิชยกรรม  ได้แก่
1.  บริษัท                             จำนวน         21     แห่ง
2.  ห้างหุ้นส่วน       จำนวน        17     แห่ง
3.  โรงแรม       จำนวน        44     แห่ง
4.  โรงรับจำนำ       จำนวน          1      แห่ง
5.  ร้านค้าเอกชนจดทะเบียน    จำนวน      150     แห่ง
6.  ธนาคาร         จำนวน         9     แห่ง
 7.ร้านขายยา         จำนวน       28    แห่ง   
อาชีพ  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง  ประมาณร้อยละ  40  รองลงมาคืออาชีพค้าขายทั่วไป  ร้อยละ  20  อาชีพเกษตรกรรมร้อยละ  15  นอกนั้นทำประมงในทะเลและรับราชการ
ด้านการศึกษา
อำเภอตะกั่วป่าเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพังงาที่มีสถาบันการศึกษาที่หลากหลาย  สามารถตอบสนองและให้บริการทางการศึกษาได้ทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) มีจำนวนนักเรียนและสถานศึกษา  ดังนี้
สถานศึกษาสังกัด             จำนวน (โรงเรียน)            จำนวนห้องเรียน        จำนวนครู จำนวนนักเรียน
  สปช.      21 201    239 3,449
สศ.        2   63    109 3,475
สช.                    2   52      72 1,684
เทศบาล                   3   58      88 1,944
วิทยาลัยการอาชีพ   1   13      14    508
(ที่มา – สำนักงานศึกษาธิการอำเภอตะกั่วป่า)
ระบบการศึกษานอกโรงเรียน
-กลุ่มสนใจ    จำนวน    4 กลุ่ม
-วิชาชีพระยะสั้น    จำนวน  20 กลุ่ม

-ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   จำนวน  25 แห่ง
-ห้องสมุดประชาชน    จำนวน    2 แห่ง
การศึกษาอื่น ๆ
-ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในมัสยิด จำนวน  1  แห่ง
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  2  แห่ง
-ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน  9  แห่ง
จำนวนสถานศึกษา  30  แห่ง  โดยจำแนกเป็น  
ด้านการสาธารณสุข การสาธารณสุขของอำเภอตะกั่วป่า  กำลังอยู่ในภาวะการขยายตัวทั้งในด้านบุคลากร  อุปกรณ์การรักษาพยาบาล  มีสถานบริการด้านสาธารณสุข   
มีการให้บริการด้านสาธารณสุข  โดยมีสถานบริการ  ดังนี้
-โรงพยาบาลขนาด  177 เตียง จำนวน     1 แห่ง
-โรงพยาบาลขนาด    10 เตียง จำนวน     1 แห่ง
-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน     1 แห่ง
-สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน จำนวน     9 แห่ง
-หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน     1 แห่ง
-สถานพยาบาลของเอกชน  จำนวน  10 แห่ง
-ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จำนวน 15 แห่ง
จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
-แพทย์ จำนวน      13 คน
-ทันตแพทย์ จำนวน        4 คน
-เภสัชกร จำนวน        7 คน
-พยาบาล จำนวน    180 คน
-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน      41 คน
-เจ้าหน้าที่อื่น ๆ จำนวน    276 คน
-อาสาสมัครสาธารณสุข (ผสส. อสม.) จำนวน      48 คน
   ด้านสาธารณูปโภค     
 -   แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร      อำเภอตะกั่วป่ามีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่   แม่น้ำตะกั่วป่าอยู่ในพื้นที่  หมู่ที่  2,3,4,5,6   และหมู่ที่  8  ตำบลโคกเคียน   ตำบลบางไทรมีแหล่งน้ำธรรมชาติ  ได้แก่  คลองตะกั่วป่า  คลองปิ   คลองดอกแดง  และคลองบางจ๋วน  ตำบลตำตัวมีคลองตะกั่วป่า  คลองปลายวา  และคลองปัก  ตำบลบางนายสีมีแหล่งน้ำธรรมชาติ  ได้แก่  คลองตะกั่วป่า  คลองบางใหญ่  และคลองบางด้ง  ตำบลคึกคัก  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  ได้แก่  คลองปากวีป  คลองบางหญ้าวัว  คลองบางเนียง  และน้ำตกโตนช่องฟ้า  ตำบลบางม่วงมีแหล่งน้ำธรรมชาติ  ได้แก่  คลองบางม่วง  คลองทรัพย์  คลองบางหลุด                  และคลองบางสัก  นอกจากแหล่งน้ำที่เป็นคลองและแม่น้ำอำเภอตะกั่วป่ายังใช้แหล่งน้ำขนาดใหญ่จากขุนเหมืองเก่า ซึ่งเกิดจากการทำเหมืองแร่หลังจากเลิกทำแล้ว  จึงสามารถใช้เป็นแหล่งน้ำได้  มีอยู่เกือบทุกตำบล  ยกเว้นตำบลเกาะคอเขา  ไม่มีแหล่งน้ำที่ให้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร
 - แหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค      อำเภอตะกั่วป่ามีประปาภูมภาค 1 แห่ง  ในเขตเทศบาลเมือง    ตะกั่วป่าให้บริการน้ำในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าและบริเวณใกล้เคียง  สำหรับประชาชนที่อยู่นอกเขตเทศบาลจะใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค  จากบ่อน้ำตื้น  บ่อบาดาล ถังเก็บน้ำฝน  สระน้ำ  หนองน้ำและลำคลองต่าง ๆ
  - การระบายน้ำ    เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงบ้างต่ำบ้าง  เป็นดินลึกมีการระบายน้ำช้า  และมักมีปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน  ถนนสายต่าง ๆ ควรจะมีการระบายน้ำข้างถนน  เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะถนนทำให้ถนนเสียหายได้
  - การไฟฟ้า     อำเภอตะกั่วป่า มีไฟฟ้าเข้าถึงให้บริการภายในตำบล 7  ตำบลไม่มีไฟฟ้าใช้เพียงตำบลเดียว  คือ  ตำบลเกาะคอเขา
                  -  โทรศัพท์   อำเภอตะกั่วป่ามีบริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติ  และมีโทรศัพท์สาธารณะ  ซึ่งมีที่ทำการอยู่ในเขตเทศบาลตะกั่วป่า นอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์ของเอกชน ซึ่งทำให้การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว
การขนส่งและบริการ   
การบริการรถโดยสาร    อำเภอตะกั่วป่ามีสถานีขนส่ง  บขส.  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบางนายสี ซึ่งเป็นจุดรับส่งผู้โดยสาร  ไปต่างจังหวัดและในอำเภอต่าง ๆ ดังนี้
5.  อำเภอตะกั่วป่า - อำเภอคุระบุรี  ซึ่งเป็นเส้นทางระหว่าง  อำเภอตะกั่วป่าไปอำเภอคุระบุรีและจังหวัดระนอง
6.  อำเภอตะกั่วป่า  -  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
7.  อำเภอตะกั่วป่า  -  อำเภอท้ายเหมือง  -  จังหวัดภูเก็ต
8.  อำเภอตะกั่วป่า - กรุงเทพฯ
นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารสองแถวรับจ้าง รถจักรยานยนต์รับจ้างรับส่งผู้โดยสารในอำเภอ
6.3 การสาธารณูปโภค
                   1มีการประปาระดับอำเภอและตามตำบล  หมู่บ้าน  ดังนี้
-การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอตะกั่วป่า
 -การประปาหมู่บ้าน   จำนวน 20 แห่ง
2.แหล่งน้ำกิน – น้ำใช้ประเภทอื่น 
-บ่อน้ำบาดาล จำนวน    24  บ่อ
-บ่อน้ำตื้น จำนวน  229 บ่อ
-ถังเก็บน้ำ จำนวน    44 แห่ง
-โอ่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน   426 ใบ

3.มีหน่วยบริการใช้ไฟฟ้า  สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จำนวน  1 แห่ง
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชนในเขตอำเภอตะกั่วป่ามีนิสัยรักความสงบและชอบอิสระมีคดีอุกฉกรรจ์เกิดขึ้นในอำเภอตะกั่วป่าน้อย
         สถานีตำรวจภูธรอำเภอ         จำนวน 1 แห่ง
         สถานีตำรวจภูธรตำบล         จำนวน 1 แห่ง
                      กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  42        จำนวน 1 แห่ง
สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว
1.   เขาพระเหนอ  อยู่ในเขตตำบลบางนายสี  ต่อเขตตำบลบางม่วง  อำเภอตะกั่วป่า  อยู่ถัดขึ้นมาทางต้นทางฝั่งแผ่นดินใหญ่  ไม่ไกลจากทุ่งตึกเท่าไร  เขาพระเหนอหรือเขาพระเสนอ ( ซึ่งอาจเพี้ยนมาจากคำควนพระเหนือ )  เป็นภูเขาขนาดเล็กเตี้ย มีคลองขนาดเล็กแยกจากสายน้ำใหญ่เข้าไปได้สะดวกอยู่ใกล้เส้นทางที่จะแล่นเรือขึ้นไปตามลำน้ำตะกั่วป่า  บนยอดเขาพระเหนอมีซากอาคารศาสนสถานขนาดเล็กหล่อด้วยอิฐหลังหนึ่ง  ปัจจุบันถูกทำลายหมดเหลือเพียงก้อนอิฐ  และในสมัยก่อนเคยมีเทวรูปพระวิษณุสลักด้วยศิลารุ่นเก่าขนาดใหญ่อยู่องค์หนึ่ง ( เป็นเทวรูปสมัยเดียวกับเทวรูปพระนารายณ์ และเทพบริวาร )  ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพโปรดให้นำไปเก็บรักษาไว้ ณ กรุงเทพฯ ตั้งแต่สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร  ที่ตีนเขาพระเสนอมีสระน้ำโบราณแห่งหนึ่ง          แต่ทุกวันนี้ตื้นเขินมากขึ้น  เทวรูปที่ประดิษฐานอยู่บนเขาพระเสนอแห่งนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญทางโบราณคดีอย่างหนึ่ง  ที่แสดงให้เราทราบว่าวัฒนธรรมอินเดีย  ได้เคยเข้ามาเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของคาบสมุทรไทย  ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งเมืองตะกั่วป่า  หรือตะโกลาโบราณเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1,200 - 1,300  ปี  มาแล้ว
  2. กำแพงค่าย  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตะกั่วป่า  ตามประวัติว่าพระยาเสนานุชิต ( นุช ) ผู้ว่าราชการเมืองตะกั่วป่า  เป็นผู้สร้างล้อมรอบจวนที่พักเป็นอย่างกำแพงค่ายป้องกันศัตรู  ก่อด้วยกรวดทรายผสมปูนล้วน      หนา 58.5  ซม  สูง  3.80  เมตร  ไม่ใช่ก่ออิฐถือปูนอย่างกำแพงทั่วไปลักษณะเป็น  สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง  95  เมตร  ยาว  158  เมตร  ภายในแบ่งเนื้อที่ออกเป็น  2  ส่วน  โดยมีกำแพงกั้น  คือส่วนหนึ่งยาว  107  เมตร  อีกส่วนหนึ่งยาว  51  เมตร  เล่ากันว่าเมื่อคราวเกิดมีพวกอั้งยี่วิวาทกันเองระหว่างพวกโฮ่เส่งกับพวกงี่หิ้น ( หรือหงี่เห้ง )     เมื่อคราว  พ.ศ. 2424   ราษฏรแตกตื่นหนีภัยเข้ามาอยู่ภายในกำแพงค่าย พวกอั้งยี่ฝ่ายที่สู้ไม่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ภายในกำแพงค่ายด้วยพระยาเสนานุชิตสั่งปิดประตูค่ายแล้วมายืนถือดาบบัญชาการการป้องกันค่ายที่เชิงเทินหน้าค่ายด้วยตนเอง  แต่เป็นที่น่าเสียดายว่ากำแพงทางด้านใต้ริมถนนอุดมธารา  ได้ถูกทุบทำลายยาวประมาณ  20  เมตร  เพื่อขยายถนนอุดมธาราให้กว้างขึ้น  ปัจจุบันกำแพงค่ายเป็นทรัพย์สินของตระกูล  ณ  นคร  และอยู่ระหว่างการบูรณะของกรมศิลปากร
3.  วัดเสนานุชสังสรรค์  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า  คนทั่วไปมักเรียกว่าวัดใหม่กำแพง        เป็นวัดใหม่    มีความสำคัญมาก่อนคู่กับวัดหน้าเมือง (วัดปทุมธารา)  พระยาเสนานุชิต (นุช) เป็นผู้สร้างมีโบราณสถานที่สำคัญคือพระอุโบสถซึ่งมีขนาดใหญ่เป็น สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปินจีน  สมัยรัชกาลที่3-5  วัสดุก่อสร้างบางอย่างก็สั่งมาจากเมืองจีน อาทิ  ลูกระเบียงลูกกรง  และเครื่องประดับอื่น ๆ โบราณสถานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง  ได้แก่กำแพงชนิดก่ออิฐถือปูน  หนา  35  ซม. สูง ประมาณ  2  เมตร  (สงวน  ณ  นคร  เล่าให้ฟังว่าเคยได้รับคำบอกเล่าจากญาติผู้ใหญ่ว่า  อิฐซึ่งใช้ก่อกำแพงวัดใหม่นั้น  ทำด้วยดินบริเวณหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านเสนา  ปัจจุบันยังคงสังเกตเห็นเป็นหลุมลึก)
                4.วัดหน้าเมือง  ตั้งอยู่หน้ากำแพงค่ายของพระยาเสนานุชิต  (นุช)  เป็นวัดที่สร้างมาก   การสร้างกำแพงค่าย  ตามประวัติกล่าวว่า  ธิดาพระยาตะกั่วป่า  ซึ่งมีนามเดิมว่า ม่วง  หรือ  อุ  คนทั้งหลายในสมัยนั้นเรียกว่า “ท่านท้าว” เป็นผู้สร้างวัดนี้ศาสนสถานที่สำคัญของวัดนี้  คือ พระอุโบสถ  และพระเจดีย์ ซึ่งมีความเก่าแก่อายุนับเป็นร้อยกว่าปีแล้ว
5.  พระเจดีย์ร้าง  เป็นศาสนสถานที่มีความเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง  ซึ่งก่อสร้างไว้เชิงเขาพระบาท ปัจจุบันคือ   บริเวณฌาปนสถานวัดคีรีเขต  เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่มีความกว้างที่ฐาน  5  เมตร  เป็นรูปก่อด้วยอิฐซึ่งมีขนาดใหญ่ก่อสำเร็จเพียงฐานมีความสูงราว  4  เมตร  ตรงกลางเป็นที่ว่างคงประสงค์จะสร้างเป็นกรุ  เจดีย์นี้สร้างมาแต่สมัยใดไม่มีผู้ใดทราบ   
 สถานที่ท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่  อยู่ห่างจากตัวอำเภอตะกั่วป่าไปทางใต้ประมาณ  32  กิโลเมตรบริเวณวนอุทยานแห่งนี้ด้านหนึ่งติดกับมหาสมุทรอินเดีย และมีทิวทัศน์สวยงามมากอีกด้านหนึ่งติดกับทางหลวงหมายเลข 4 ตัวอุทยานประกอบด้วยป่าที่มี  ทิวทัศน์สวยงาม  จัดไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นที่เที่ยวเตร่ของประชาชนในวันหยุดงาน  ด้านที่ติดกับทะเล ประกอบด้วยหาดทรายและเกาะแก่งสวยงาม มีถนนตัดลงไปตามแนววนเวียนไปมาจนถึงชายหาด  อุทยานร่มรื่นไปด้วยไม้ใหญ่  ตามพื้นจะมีบอนป่าสวย ๆ ประดับดินอยู่ทั่วไป  ปัจจุบันมีรีสอร์ทที่พักมากมายหลายแห่ง  และจุดชมวิว
แหลมปะการัง  เป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลตามแนวชายฝั่งทะเลที่โค้งงาม  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ตำบลคึกคัก   ห่างจากที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า  23  กิโลเมตร
ชายทะเลบางสัก  อยู่ห่างจากอำเภอตะกั่วป่าเพียง  14  กิโลเมตร  อยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข4  เหมาะที่จะเป็นที่พักผ่อนไม่น้อย  ปัจจุบันนี้มีรีสอร์ทที่พักหรือบังกาโล มีร้านอาหารทะเล  ตั้งอยู่ริมชายหาดทรายชายทะเลบางสัก  เป็นหาดทรายขาวยาวเหยียดเป็นวงโค้งคล้ายหาด ที่พัทยาและที่สวนสนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หาดทรายที่นี่ทรายขาวสะอาด และกว้างขวาง  ริมหาดมีบริเวณน้ำตื้นออกไปไกล เหมาะกับการเล่นน้ำทะเล  มีบ่อน้ำจืดสำหรับอาบหลังจากเล่นน้ำทะเลแล้ว (เป็นบ่อน้ำของร้านอาหารทะเล)  
น้ำตก    - น้ำตกปากวีป  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลคึกคัก  ห่างจากที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า  24  กิโลเมตร
             - น้ำตกโตนช่องฟ้า  เป็นน้ำตกที่สวยงาม ลงเล่นน้ำได้  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลคึกคัก  ห่างจากที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า  32  กิโลเมตร
             - น้ำตกบ่อหิน  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติสามารถลงเล่นน้ำได้   ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ตำบล   บางม่วง  ห่างจากที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า  16  กิโลเมตร
สวนสาธารณะอุทยานพระนารายณ์   ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับที่ทำการเทศบาลเมืองตะกั่วป่า เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ  มีพันธุ์ไม้ขึ้นร่มรื่น มีสนามเด็กเล่น และที่สำคัญคือ  เป็นสถานที่ประดิษฐานองค์เทวรูปพระนารายณ์ และเทพบริวารจำลอง  ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวตะกั่วป่า  บริเวณอุทยานนี้เทศบาลได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปีด้วย
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์  พระครูบุญเขตคณาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดบางม่วง  ได้รวบรวมโบราณวัตถุไว้หลายชิ้น  จากการมอบให้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นโบราณวัตถุจากเมืองตะโกลา  แต่พิพิธภัณฑ์นี้ไม่ได้เป็นพิพิธภัณฑ์เปิด  การจะขอชมต้องไปติดต่อขออนุญาตจากท่านเจ้าอาวาสเสียก่อน
เมืองโบราณบ้านทุ่งตึก     ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลเกาะคอเขา  ตอนท้ายเกาะ  ระหว่างปลายคลองเมืองทองกับปลายคลองทุ่งตึก  บริเวณนี้เป็นปากน้ำตะกั่วป่าลักษณะพื้นที่เป็นลานทราย  มีต้นไม้ขึ้น  มีซากอาคารโบราณสถานคล้ายตึก  นอกจากนี้ตามพื้นดินยังเต็มไปด้วยเศษกระเบื้องถ้วยชามเครื่องเคลือบของจีน  เหมาะสำหรับการศึกษาค้นคว้า
- โรงแรมและรีสอร์ทในเขตอำเภอตะกั่วป่า 

ลำดับที่ โรงแรม โทรศัพท์
1 การ์เด้นท์ บีช  รีสอร์ท 0  7652 0122
2 เก็ต แอนด์น้อย บีช  รีสอร์ท 0  7642  0145
3 เขาหลัก กรีนบีช รีสอร์ท 0   7642  0043
4 เขาหลัก ซันเซ็ท รีสอร์ท 0  7642 0075-77
5 บางสัก รีสอร์ท  0  7642  1471
6 เขาหลัก ทรอปิคาน่า รีสอร์ท 0  7642 0231-5
7 เขาหลัก เนเจอร์  รีสอร์ท 0  7642 0179-9
8 เขาหลัก เบย์ ฟร้อน รีสอร์ท 0   7642  0111-4
9 เขาหลัก  ปาล์ม บีช รีสอร์ท 0  7642 0200
10 เขาหลัก รีสอร์ท 0 7642 0060
11. เขากลัก ลากูน่า รีสอร์ท 0 7642 0202-7
12. เขาหลักอันดามัน บีช  รีสอร์ท 0 7642 0134-5
13. ช่องฟ้า บีช รีสอร์ท 0 7642 056-7
14 เดอะบีช รีสอร์ท 0 7642 0104-5
15. เทพทาโร ลากูน บีช รีสอร์ท 0 7642 0151-5
16. นางทอง เบย์  รีสอร์ท 1 0 7642 0088-9
17. นางทอง เบย์  รีสอร์ท 2 0 7642 0078-9
18. บลูวิลเลจ ปะการัง รีสอร์ท 0 7624 9000
19. เดอะ รอยัล โค้โค้ ปาล์มพังงา 0 7659 2100
20. โรงแรมปะการัง คอจเทจ 0 7641 2691-2
21. บ้านเขาหลัก รีสอร์ท 0 7642 0199
22. ใจ บังกะโล 0 7642 0390
23. พัชชา รีสอร์ท 0 7642 0280
24. ปาล์มอันดามัน บีช รีสอร์ท 0 7642 0185
25. เดอะ รอยัล โค้โค้ ปาล์มพังงา 0 7659 2100
26. หลาโอน เขาหลัก รีสอร์ท 0 7642 0006
27. สบาย บังกะโล 0 7642 0142
28. สิมิลาน่า รีสอร์ท 0 7642 0166
29. อุทยานเขาหลัก - ลำรู่ 0 7641 2661
30. เขาหลักวนาบุรี 0 7642 3333-5
31 โนโวเทล คอราเรีย เมจิก ลากูน 0 7642 0031
32 บางสัก บีช รีสอร์ท 0 7642 0973-5
33 เอ็กตร้า 076421026 421412 431467
34 สวนสุข 0 7642 1097
35 ตะโกลา 0 7642 1219
36 ย่านยาว 0 7642 1219
37 ผดุง 0 7642 1985
38 อัมรินทร์ 0 7642 1085
                 
   ข้อมูลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของอำเภอตะกั่วป่า

ลำดับที่ ตำบล หมู่ที่ ชื่อผลิตภัณฑ์
1 บางนายสี   4 เต้าส้อมุสลิม
  5,7,9 ปุ๋ยหมักชีวภาพ
  2 ขนมงาพอง (ขนมมั่วหลาว)
  3 เครื่องแกง
2. โคกเคียน   1 ไข่เค็ม
  4 กล้วยฉาบ
  4 แหล่งท่องเที่ยว (น้ำตกบางอี)
3. บางม่วง  7,8 แหล่งท่องเที่ยว (ทะเล)
4 ฉิ้งฉ้าง
1 กล้วยฉาบ
5 เครื่องแกง
4 คึกคัก 7 แหล่งท่องเที่ยว 
4 น้ำผลไม้แปรรูป  (ไวน์)
4 ดอกหน้าวัว
5. บางไทร 3 ปุ๋ยหมักชีวภาพ
2 ประเภณีกินเจ
5 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
6 ตำตัว 1 ปุ๋ยหมักชีวภาพ
1 มังคุด
3 หมวกยาง
7 เกาะคอเขา 2-4 แหล่งท่องเที่ยว (ชายหาดเกาะคอเขา
8. ตำบลตะกั่วป่า ปุ๋ยหมัก ,ขนมเต้าส้อ

              ข้อมูลรายได้
ตำบล                   8  ตำบล
หมู่บ้าน              51 หมู่บ้าน
ครัวเรือน       5962  ครัวเรือน
รายได้เฉลี่ย  21156 บาท/คน/ปี
ไม่ผ่านเกณฑ์  2695  ครัวเรือน
ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็น   45.20 เปอร์เซ็นต์
ตำบล จำนวนครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ
 บางนายสี 1946 638 32.79
บางไทร 486 203 41.77
บางม่วง 1356 251 18.51
ตำตัว 346 258 74.57
โคกเคียน 985 771 78.27
คึกคัก 678 477 70.35
เกาะคอเขา 165 97 58.79
หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ
1.  ศาลจังหวัดตะกั่วป่า
2.  อัยการประจำศาลหวัดตะกั่วป่า
3.  คลังจังหวัด  ณ  อำเภอตะกั่วป่า
4.  ที่ดินจังหวัดสาขาตะกั่วป่า
5.  สำนักงานขนส่งพังงาสาขาตะกั่วป่า
6.  เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า
7.  สถานีทดลองยางบางปอ
8.  ศูนย์พัฒนาที่ดิน
9.  กองร้อยตำรวจ  ตระเวณชายแดนที่ 425
10.  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  อำเภอตะกั่วป่า
11.  สถานีตรวจอากาศตะกั่วป่า
12.  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะกั่วป่า
13.  สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตะกั่วป่า
14.  สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคตะกั่วป่า
15.  ที่ทำการไปรษณีย์โทรศัพท์ตะกั่วป่า
16.  สำนักงานชุมสายโทรศัพท์ตะกั่วป่า
17.  หน่วยควบคุมติดต่อนำโดยแมลงที่ 3
18.  หมวดการทางตะกั่วป่า
19.  โรงพยาบาลตะกั่วป่า
20.  โรงพยาบาลชุมชนบางไทร
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ลำดับที่ ปัญหา มาตราการ และวิธีการดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. เรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในกรณีที่มีการพิพาทสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน -สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาตะกั่วป่า
-ราษฎรครอบครองป่าสงวนแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ ได้ดำเนินการเรียกคู่กรณีมาสอบสวนเปรียบเทียบ
ตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบข้อเท็จจริง -สำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาตะกั่วป่า
-ฝ่ายปกครอง
ราษฎรขาดที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ที่ดินมีการทำประโยชน์จริงหรือไม่
ที่ดินอยู่ในเขตป่าไม้หรือสาธารณประโยชน์
หรือไม่
2. ขาดแคลนสาธารณูปโภค ให้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสำรวจท้องที่ที่ยังไม่มี -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาธารณูปการ ไฟฟ้าใช้และได้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ -อำเภอตะกั่วป่า
- ไฟฟ้าราษฎรบางท้องที่ ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง ตะกั่วป่าดำเนินการต่อไปแล้ว
3. ปัญหาน้ำท่วม แผนงานปฏิบัติงานขุดลอกคลองที่ตื้นเขินจาก
- สภาพแหล่งน้ำตื้นเขิน การทำเหมืองแร่ ดังนี้
1.คลองบางม่วง จากสะพานบางม่วงลงไปทาง
บ้านน้ำเค็ม 800 เมตร จากสะพานขึ้นไปทาง
บ้านบางปูเต้ 500 ม.
2.คลองตะกั่วป่า จากใต้สะพานเสนาราษฎร์ไป
ทางบ้านท่าจูด ประมาณ 500 - 1,000 ม.
4. ปัญหาสภาพแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เช่น การ
-การทำลายทรัพยากร ธรรมชาติ เช่นปะการัง ประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงเข้าใจเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรประมง ทุกส่วนราชการ

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาอำเภอในปัจจุบัน
     - ศักยภาพโดยทั่วไปของอำเภอตะกั่วป่า
                         1. มีพื้นที่ด้านตะวันตกเป็นแนวชายฝั่งทะเลอันดามันที่ยาวและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สลับกับเนินเขา มีพื้นที่เหมาะสมกับการเกษตรบางส่วน มีปริมาณน้ำฝนมาก
2.ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลแม้จะถูกทำลายและเสื่อมแก้ไขปัญหาของชุมชนถอยลงแต่ก็ยังความอุดมสมบูรณ์และสามารถที่จะฟื้นฟูได้ โดยเฉพาะทรัพยากรด้านการ   ท่องเที่ยวหากได้รับการดูแลและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม จะเป็นแหล่งสร้างงานและรายได้ที่ยั่งยืนใน  ระยะยาว
3. มีพื้นที่ที่ยังเหมาะสมกับการเกษตร แต่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่เหมาะสมปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า หากมีการจัดการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้มากขึ้น และการจัดการแหล่ง     กักน้ำเพื่อการเกษตรและพัฒนาประสิทธิภาพการเพาะปลูกและเพิ่มผลการผลิตการเกษตรที่หลากหลายแล้ว     จะสามารถเลี้ยงประชากรในเขตอำเภอ จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจากการทำสวนผลไม้ ผลผลิตจากอาชีพทางการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
4.มีส่วนราชการระดับจังหวัดและสถานีขนส่ง(บขส.)เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่     และอำเภอใกล้เคียง เหมาะสมที่จะสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางของทางราชการ และการคมนาคม ขนส่ง
5. มีพื้นที่ตำบลบางม่วง เกาะคอเขา คึกคัก มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล มีศักยภาพ ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดและประเทศได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ หากได้รับการพัฒนา ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง  เพื่อเป็นการเสริมรายได้ของประชาชนและนักธุรกิจการท่องเที่ยว และตำบลบางไทรเป็นแหล่งพัฒนาท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์
                        6.ปัญหายาเสพติด ยังมีการแพร่ระบาดในกลุ่มบางพื้นที่ที่เป็นชุมชนใหญ่จึงต้องเน้นหนักในการป้องกันและแก้ไขไม่ให้แพร่ระบาด โดยการแก้ไขให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำให้ชุมชนเข้มแข็ง                                                    ********************************
 
2.เนื้อที่/พื้นที่ 552.019 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น ซึ่งได้รับอิทธิพลจากมรสุมตลอดทั้งปี โดยได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 6 เดือน จึงมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี ฤดูฝนจะเริ่มในเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน และลดลงในเ 

ข้อมูลการปกครอง
 
1.ตำบล.......7.... แห่ง 3.เทศบาล..1.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....51.... แห่ง 4.อบต........6 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ ประชากรของอำเภอตะกั่วป่า   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมการประมงชายฝั่งทะเล  การเลี้ยงสัตว์  นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพรับจ้างทั้งในท้องถิ่นและต่างจังหวัด  ส่วนอาชีพอื่น ๆ เช่น      การทำเหมืองแร่ดีบุกนั้นปัจจุบันได้มีอยู่น้อยมาก เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่อำนวย คือ  ทำการขุดเป็นจำนวนมากทำให้เหลือน้อยลง
การเกษตรกรรม     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในทางเกษตรกรรม  ได้แก่  การทำสวนยางพารา  การทำสวนมะพร้าว  การทำนา  และการปลูกกาแฟ  นอกจากนี้อำเภอตะกั่วป่า  มีการปลูกพืชผัก  ไม้ผลอื่น ๆ
การปศุสัตว์     ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอตะกั่วป่า นิยมเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือน  ได้แก่ โค  กระบือ  เป็ด  ไก่  อำเภอตะกั่วป่ามีฟารม์เลี้ยงสัตว์  1  แห่งคือ ซี พี ฟารม์  เลี้ยงสุกรแม่พันธ์
การประมง       เนื่องจากอำเภอตะกั่วป่ามีพื้นที่เป็นชายทะเลทางตอนเหนือซึ่งติดกับทะเลอันดามัน  ประชากรที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณพื้นที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชัง  และกุ้งกุลาดำ  นอกจากนี้ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพเป็นชาวประมง
 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง  ประมาณร้อยละ  40  รองลงมาคืออาชีพค้าขายทั่วไป  ร้อยละ  20  อาชีพเกษตรกรรมร้อยละ  15  นอกนั้นทำประมงในทะเลและรับราชการ 
3.จำนวนธนาคาร
 
มี 7 แห่ง ได้แก่
ธนาคารกรุงไทย  โทร.0-7642-1888
ธนาคารกสิกรไทย โทร.0-7642-1555
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ โทร.0-7642-1676
ธนาคารออมสิน โทร.0-7642-1111
ธนาคารนครหลวงไทย  โทร.0-7652-1666
ธนาคารกรุงเทพ โทร.0-7642-1531
ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร.0-7642-1119
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง

ด้านสังคม
 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" โทร.0-4642-1118
โรงเรียนตะกั่วป่า คีรีเขต โทร.0-7642-1664
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า โทร.0-7641-2645
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
โรงเรียนเทศบาลย่านยาว  (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
 
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  -

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
       ทรัพยากรดิน
   ลักษณะโดยทั่วไปของอำเภอตะกั่วป่า  แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
        (1) เป็นดินลึก   มีการระบายน้ำปานกลาง  เนื้อดินละเอียดเป็นดินเหนียว  มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
(2) เป็นดินลึก  มีการระบายน้ำดีหรือดีปานกลาง  เป็นเนื้อดินปานกลางหรือ   ค่อนข้างเป็นดินทราย  มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
(3) เป็นดินที่มีน้ำทะเลแช่ขัง  เกือบตลอดปี   เป็นดินตมหรือดินเลน   พบในสภาพพื้นที่กลุ่มชายฝั่งทะเล
             (4)เป็นดินลึก  มีการระบายน้ำดีเกินไป  เนื้อดินเป็นทรายจัด  พบตามหาดทรายหรือที่ดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทราย
                          (5)เป็นดินตื้นถึงลึก มีการระบายน้ำดี  ถึงดีเกินไป  พบในสภาพพื้นที่ลาดชัน เช่นเนินเขา หรือเทือกเขาต่าง ๆ  
                                    (6)เป็นดินลึก มีการระบายน้ำเลว เป็นเนื้อดินละเอียดหรือดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  หรือค่อนข้างต่ำ  พบในสภาพพื้นที่ราบ
                ทรัพยากรน้ำ
อำเภอตะกั่วป่า  มีลำน้ำที่สำคัญ  คือแม่น้ำตะกั่วป่า  สภาพตื้นเขิน  และมีคลองธรรมชาติ  13  สาย  มีสระเก็บน้ำ   ฝ่ายน้ำล้น  และอื่น ๆ  153  แห่ง     
    ทรัพยากรป่าไม้
อำเภอตะกั่วป่า  มีพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ  ได้แก่  ป่าบก  และป่าชายเลน  ซึ่งยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่สมควร  ป่าสงวนแห่งชาติ  อยู่บริเวณตอนเหนือ  ได้แก่  ป่าเทือกเขานมสาว  และป่าบางแก้ว ตอนกลางของอำเภอมีป่าเขาหลักลำแก่นบริเวณตอนใต้ริมฝั่งทะเลอันดามันมีป่าชายเลน
 

ด้านประชากร
 
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 44,717  คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 22,252  คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 22,465 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 1.234 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม
 
1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4ข้อมูลการคมนาคม ส่วนใหญ่เป็นการติดต่อทางบก มีถน
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  0-7642-1686
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -
2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -
3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  -

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา มังคุด ทุเรียน เงาะ ลองกอง 
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
อำเภอตะกั่วป่า  มีลำน้ำที่สำคัญ คือ ลำน้ำตะกั่วป่าไหลจากอำเภอกะปง  จังหวัดพังงา  ผ่านตำบลตำตัว ตำบลโคกเคียน และตำบลบางนายสีลงสู่ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย  ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมได้เฉพาะในฤดูฝน  ไม่สามารถใช้ในการเกษตรและการบริโภคได้  เพราะน้ำจะขุ่น  เนื่องจากดินตะกอนจากการทำเหมืองแร่ไหลลงมาทับถมตลอดปีจึงทำให้ตื้นเขิน 
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ - 
   
 

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 23/02/2011
 

 

หน้าหลัก | เกี่ยวกับอำเภอดอทคอม | รายชื่ออำเภอ | เตรียมตัวไปอำเภอ | ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

webmaster@dopa.go.th  โทร. 0-2282-1047-8, 0-2356-9564 FAX 0-2282-1048 
Copyright © 2003 By www.amphoe.com -> Best view is 800x600 Pixels ->Design by :